RPSN

[hana-code-insert name=’seznam‘ /]

Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr:

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) se vypočítá podle následujícího vzorce:

Význam písmen a symbolů:

· K – je pořadové číslo půjčky téže osoby
· K´ – je číslo splátky
· AK – je výše půjčky číslo K
· A´K´ – je výše splátky číslo K´
· S – značí celkový souhrn
· m – je číslo poslední půjčky
· m´ – je číslo poslední splátky
· tK – je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů následných půjček
č. 2 až m
· tK‘ – je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů splátek nebo
úhrad poplatků č. 1 až m´
· i – je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat (buď
algebraicky nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních
veličin rovnice známy buď ze smlouvy nebo odjinud.

Poznámky:
a. Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny
ve stejných intervalech.
b. Počátečním dnem je den první půjčky.
c. Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku.Pro délku roku se používá 365
dnů nebo 365,25 dne nebo (v přestupných letech) 366 dnů, 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou
délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).
d. Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet
desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se
zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.
Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb.

 

Finanční Pomocník