Slovník pojmů

[hana-code-insert name=’seznam‘ /]

Slovník pojmů :

AKONTACE
Částečná platba předem v případě čerpání úvěru nebo půjčky. Akontace je uváděna v procentech z celkové ceny věci.

 

ANUITA
Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.

ANUITNÍ SPLÁCENÍ
Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a z úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

BONITA
Klientova finanční situace, v určitých případech schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).

BYT
Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

BYTOVÉ DRUŽSTVO – (BD)
Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů.

BYTOVÝ DŮM
Obytná budova o více bytech přístupných z domovní komunikace se společným hlavním vstupem z veřejné komunikace, pokud se nejedná o rodinný dům. Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení.

BYTOVÝ FOND
Souhrn bytů na určitém území.

BYTOVÉ NEMOVITOSTI
Byt, rodinný dům a bytový dům.

ČERPÁNÍ
Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Čerpat lze jednorázově nebo postupně.

ČERPÁNÍ JEDNORÁZOVÉ
Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

ČERPÁNÍ POSTUPNÉ
Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků ve více částkách na účet klienta, nebo jiné klientem určené účty. Každé další čerpání je umožněno až po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě.

DELIKVENCE
Skutečnost, kdy existuje jakákoliv dlužná částka po termínu splatnosti.

DLUH
Povinnost dlužníka (Klienta) něco plnit druhému účastníku závazkového právního vztahu, tj. věřiteli.

DLUŽNÍK
Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

DOBA SPLATNOSTI
Smluvně dohodnuté časové období, za které musí klient věřiteli vrátit poskytnuté finanční prostředky vč. příslušenství.

DOČERPÁNÍ
Stav, kdy byly klientovi vyplaceny všechny dohodnuté finanční prostředky.

FIXACE ÚROKOVÉ ODCHYLKY
Vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy.

FIXACE ÚROKOVÉ SAZBY
Vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenci její změny. Při roční fixaci se mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.

FYZICKÁ OSOBA (FO)
Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

FYZICKÁ OSOBA – PODNIKATEL
Fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).

HYPOTEČNÍ ÚVĚR
Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.

HYPOTÉKA
viz. hypoteční úvěr.

INKASO
Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).


JEDNORÁZOVÁ SPLÁTKA

Splátka, mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).

JISTINA
Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD
Je úřad zřízený státem. Úřad zabývající se vedením údajů o nemovitostech. Jsou v něm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem). Katastrální úřad se nachází v každém okresním městě.

KLIENT
Osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.

KONSOLIDACE
Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.

LIST VLASTNICTVÍ – (LV)
Úřední doklad vystavený katastrálním úřadem, který deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.

LTV
Ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

MIMOŘÁDNÁ SPLÁTKA
Splátka, mimo řádný splátkový kalendář. Zpravidla větší splátka než řádná, kterou zaplatí dlužník (Klient).

MUNICIPALITA
Městský správní orgán; městská samospráva.

NEDOČERPÁNÍ
Stav, kdy klient nevyužije možnosti čerpání celé částky dle smlouvy.

NEMOVITOST
Nemovitost je pozemek nebo stavba, spojená se zemí pevným základem. Může to být také byt nebo nebytový prostor.

OBVYKLÁ CENA SOUČASNÁ
Cena, která by byla dosažená při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena finanční institucí na základě obvyklé odhadní ceny nemovitosti zpracovanou odhadcem společnosti.

ODHAD NEMOVITOSTI
Zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI
Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).

OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná – podnikatelský subjekt známý pod označením „fyzická osoba – podnikatel“.

P.A. (ZPŮSOB ÚROČENÍ)
„Per annum“ neboli ročně.

POHLEDÁVKA
Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka (Klienta).

POPLATEK
Finanční částka spojená s poskytnutím, vedením a správou úvěru.

PRÁVNICKÁ OSOBA (PO)
Osoba (např. obchodní společnost, sdružení s právní subjektivitou, obce), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

PRÁZDNINY NA SPLÁCENÍ
Smluvně dohodnuté časové období, kdy je splácen pouze úrok z dohodnutého úvěru.

PRIBOR
PRIBOR (Prague Interbank Offered Rates) jsou referenční úrokové sazby na trhu mezibankovních depozit vypočítané na základě kotací vybraných bank (dále jen „referenční banky“). Kotací se rozumí zveřejnění orientační ceny, za kterou jsou banky ochotny depozita prodat ve standardním objemu standardní protistraně. ČNB zveřejňuje sazby PRIBOR denně v Hospodářských novinách a prostřednictvím agentur REUTERS, TELERATE a BLOOMBERG a na svých internetových stránkách www.cnb.cz.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚVĚRU
Dohodnuté úroky a poplatky.

PROHLÁŠENÍ ÚVĚRU ZA SPLATNÝ
Stav, kdy dlužník i přes výzvu věřitele neplní dohodnuté podmínky a ztrácí výhodu splátek.

REKONSTRUKCE
Uvedeno do původní podoby nebo stavu, přestavba.

REVITALIZACE
Uvádění do stavu, který přináší užitek.

RPSN
Roční procentní sazba nákladů – hodnota v procentech, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

RUČITEL
Ten, kdo je ochoten zaručit se za závazek dlužníka (Klienta) a splácet jeho dluh, pokud dlužník (Klient) nebude splácet.

SANKČNÍ POLATEK
Poplatek, který je účtován v okamžiku neplnění dohodnutých podmínek.

SAZEBNÍK
Seznam poplatků souvisejících se zřízením, vedením a správou poskytnutého úvěru.

SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ)
Právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu zákona o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

SMLUVNÍ POKUTA
Částka dohodnutá ve smlouvě pro případ porušení smluvních podmínek.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)
Je forma vlastnictví typická pro nabývání majetku za trvání manželství.

SPOLUDLUŽNÍK
Ten, kdo je ochoten podílet se (až 100 %) na splácení dluhu spolu s dlužníkem (Klientem).

ÚROK
Odměna za půjčené finanční prostředky.

ÚROK Z PRODLENÍ
Je důsledkem prodlení dlužníka (Klienta) s plněním peněžitého závazku, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka (Klienta) k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem (Klientem).

ÚROKOVÁ MÍRA
Úroková míra, tj. sazba úroků je číslo udávající, kolik procent kapitálu činí úrok za určitou dobu. Pro smluvené úroky není předepsána určená míra, nesmí však odporovat dobrým mravům nebo být lichvou.

ÚROKOVÁ SAZBA
Částka, kterou je dlužník (Klient) povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu.

ÚROKOVÉ OBDOBÍ
Období, na které je stanovena konkrétní úroková sazba.

ÚROKOVÁ SPLÁTKA
Splátka, kdy dlužník hradí pouze úroky z úvěru za dohodnuté období.

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS
Forma ověření podpisu, kdy ověřující orgán stvrzuje, že podepisující podepsal listinu před ním.

ÚVĚROVANÁ NEMOVITOST
Nemovitost, na jejíž pořízení či technické zhodnocení (rekonstrukce, modernizace apod.) byl poskytnut úvěr.

ÚVĚROVÝ LIMIT – RÁMEC
Maximální výše pohledávky za jedním klientem. Úvěrový limit je zpravidla stanoven smluvně. Úvěrový limit není zajišťovací prostředek v pravém smyslu, účelem je předejít tomu, aby případné pohledávky nenarostly do nepřiměřené výše.

UZNÁNÍ PODPISU ZA VLASTNÍ
Forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

VĚŘITEL
Ten, kdo půjčuje (Klientovi).

VINKULACE
Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – (VOP)
Obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy.

ŽADATEL O ÚVĚR
Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, či může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Žadatelem je i právnická osoba.

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
Způsob poskytnutí záruky dlužníkem věřiteli, že zaplatí. Právní řád zná více způsobů zajištění, přičemž v hypotečním úvěrování je nejvýznamnějším způsobem zajištění zástavní právo k nemovitostem. Dalšími způsoby mohou být např. směnka nebo ručení.

ZÁSTAVA
Majetek sloužící jako záruka pro případ nesplacení dluhu.

ZÁSTAVCE
Ten, kdo zastaví svůj majetek jako záruku pro případ nesplacení dluhu (majitel zástavy).

ZÁSTAVNÍ PRÁVO
Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (tj. úroků, poplatků atd.) do doby jejího splacení. Při zajišťování hypotečního úvěru vzniká zástavní právo na základě sepsání zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (finanční institucí) a zástavním dlužníkem (Klientem) vkladem do katastru nemovitostí.

ZÁSTAVNÍ VĚŘITEL
Věřitel, který přijal zástavu od zástavce na zajištění dluhu.

Finanční Pomocník